Hướng dẫn cài đặt Exim trên DirectAdmin

I. Tổng quan:

DirectAdmin sử dụng Exim là dịch vụ gửi mail, Exim được tích hợp trong Custombuild và có thể cài đặt lại Exim bằng các lệnh với custombuild.

II. Hướng dẫn build exim:
 1. Bước 1: Đăng nhập SSH với quyền root và thực hiện lần lượt các lệnh sau để chạy build update:
  # cd /usr/local/directadmin/custombuild
  # ./build update
  image-1633077951462.png
 2. Bước 2: Thực hiện các lệnh để build Exim:
  # ./build set exim yes
  # ./build exim
 3. Bước 3: Khởi động lại service exim và directadmin
  # systemctl restart exim
  # systemctl restart directadmin
 4. Bước 4: Check port exim:
  Sử dụng lệnh netstat -tlpn để xem các port đang chạy.image-1633417923393.png

  • Trong trường hợp nếu server chưa có netstat, sử dụng lệnh yum -y install net-tools để cài netstat.
  • Để truy cập từ bên ngoài, các port của Exim phải được cấu hình cho phép truy cập trên Firewall server.

Như vậy, Long Vân đã hoàn thành hướng dẫn các bạn cài đặt exim sử dụng panel DirecAdmin. Chúc các bạn thành công!