Giới thiệu tính năng Bucket Versioning của S3 Cloud Storage

I. Tổng quan.

Bucket Versioning là một giải pháp để lưu giữ nhiều phiên bản của một đối tượng trọng một bucket. Bằng giải pháp này, bạn có thể lưu giữ, truy xuất và khôi phục về phiên bản cũ hơn của mọi dữ liệu được lưu trữ trong bucket.

Cụ thể: khi Bucket được kích hoạt tính năng Versioning, các object trên bucket sẽ được gán một Version ID duy nhất:

 • Trường hợp Object bị xóa thì S3 storage sẽ chèn “delete maker” để đánh dấu là object đã xóa nhưng vẫn lưu Object.
 • Trường hợp Object bị ghi đè thì S3 sẽ tạo 1 Object mới nhưng với Version ID khác, Object cũ sẽ được set là noncurrent (không phải bản hiện tại) và hoàn toàn có thể restore lại.

Ưu điểm: tăng tính an toàn cho dữ liệu

Nhược điểm: vì mỗi version sẽ là 1 object riêng biệt nên dung lượng cũng sẽ được lưu vào storage. Ví dụ một file có 4 version thì dữ liệu cũng sẽ tăng gấp 4 lần, đồng thời mỗi request đến file đó thì sẽ gọi cả 4 version.

II. Hướng dẫn cấu hình Bucket Versioning .

 1. Bước 1: Truy cập S3 Cloud Storage bằng ứng dụng S3 Browser
 2. Bước 2: enable Bucket Versioning
  • Trong menu Buckets, chọn Edit Versioning Setting…
  • Check vào Enable versioning for [bucket-name]
  • Nhấn chọn OK để hoàn thành cấu hình.
 3. Bước 3: Kiểm tra lại
  • Mở giao diện chính trong S3 Browser.
  • Chọn một file bất kỳ trong vùng hiển thị dữ liệu. Tiếp tục chọn tab Version ở bên dưới sẽ thấy revision kèm version ID của file.
  • Upload cùng 1 file nhiều lần nên Object upload sau cũng sẽ hiện trang trái current.

III. Hướng dẫn khôi phục

 1. Khi đã enable Bucket Versioning, dữ liệu sau khi được xóa sẽ được đánh dấu là deleted.
 2. Để khôi phục lại dữ liệu đã xóa, chọn revision cần khôi phục, sau đó nhấn chọn Delete.
 3. Sau khi nhấn Delete, dữ liệu đã được phục hồi.
 4. Nếu xóa tất cả revision, dữ liệu sẽ bị xóa hoàn toàn.

Như vậy, Long Vân đã hoàn thành hướng dẫn Quý khách sử dụng chức năng Bucket Versioning của S3 Cloud Storage bằng công cụ S3 Browser. Chúc Quý khách thành công!

Ngoài ra, Quý khách có thể tham khảo thêm tại:

 • https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/manage-versioning-examples.html
 • https://docs.ceph.com/en/quincy/radosgw/s3/