Hướng dẫn OBM v6 trên Linux

I. Cài đặt OBM Client
 1. Bước 1: Tải file LongVanOBM bằng lệnh dưới đây
  wget http://ebackup.softdrive.vn/obs/download/obm-nix.tar.gz
 2. Bước 2: Tạo thư mục obm và giải nén tập tin.
  mkdir /usr/local/obm
  mv obm-nix.tar.gz /usr/local/obm
  cd /usr/local/obm
  tar -xzvf obm-nix.tar.gz
  image-1632461584732.png
 3. Bước 3: Cài đặt
  cd /usr/local/obm
  ./bin/install.sh > install.log
  cat install.log
  *
  Có thể xem chi tiết quá trình cài đặt trong file log install.log
  image-1632461673342.png
II. Thiết lập backup

Sao lưu thiết lập không thể được tạo ra trong chế độ dòng lệnh. Trước khi truy cập các ứng dụng sao lưu ở chế độ dòng lệnh, hãy sử dụng giao diện web để tạo ra các thiết lập sao lưu ban đầu

 1. Bước 1:  Đăng nhập vào giao diện web.
  image-1632462122488.png
 2. Bước 2: Để tạo ra các thiết lập sao lưu ban đầu.
  • Chọn Backup Set -> Add

   image-1632462269676.png

  • Chọn loại sao lưu tương ứng -> Update

   image-1632462352047.png

 3. Bước 3: Cấu hình các thiết lập sao lưu bằng cách nhập các thông tin tương ứng trong  các lĩnh vực có sẵn, chẳng hạn như sao lưu thiết lập tên, mã nguồn, và tiến độ.image-1632462431348.png
 4. Bước 4: Truy cập cấu hình trong OBM Client bằng dòng lệnh.
  • Truy cập các ứng dụng sao lưu ở chế độ dòng lệnh với các Configurator Backup.
   sh /usr/local/obm/bin/Configurator.sh
  • Nhập thông tin đăng nhập, URL máy chủ sao lưu, giao thức kết nối.
   Nhập user và mật khẩu trong email thông tin dịch vụ.
   Url: ebackup.softdrive.vn
   image-1632462658288.png
  • Cấu hình các thiết lập mã hóa và lịch trình thiết lập (ví dụ: nếu các thiết lập sao lưu nên chạy trên máy tính này) về ban đầu hoặc một thiết lập sao lưu mới được tạo ra theo yêu cầu.

   Found new backup set ’BackupSet-0’ 
   Please enter the following values for this backup set:
   Encrypting Algorithm ? (1) Twofish (2) AES (3) Triple DES (4) No Encryption: 1
   Encryption Strength ? (1) 128-bit (2) 256-bit : 1
   Encrypting Mode ? (1)ECB(2) CBC: 1 
   Encrypting Key: *****************
    
   Re-Enter Encrypting Key: ******************
   Run scheduled backup on this computer? (Y)es or (N)o: Y

   image-1632466099655.png

  • Cấu hình Backup còn có thể được sử dụng để thay đổi các thiết lập cấu hình của thiết lập sao lưu hiện có.
  • Thực hiện một sao lưu ngay lập tức, thực hiện lệnh dưới đây.
   #sh /usr/local/obm/bin/RunBackupSet.sh [BackupSetName]
  • Stopping and Starting Processes.
   Tạo 2 file stop.sh và start.sh với nội dung như sau và cấp quyền excure bằng lệnh #chmod +x file.sh

   • stop.sh
    sh “/etc/init.d/obmscheduler” stop
    sh “/etc/init.d/obmaua” stop
   • start.sh
    sh “/etc/init.d/obmscheduler” start &
    sh “/etc/init.d/obmaua” start &