Hướng dẫn Restore dữ liệu MSSQL bằng Bussiness Backup trên Window

I. Restore trên server đã cấu hình Backup.

Bước 1: Truy cập ứng dụng AhsayOBM

-Đăng nhập vào tài khoản Long Vân đã cung cấp.

-Chọn Mục Restore, Sau đó chọn Backup Set muốn Restore về.

Bước 2: Phần Select From Where To Restore,

-Chọn AhsayCBS như hình.

Bước 3: Chọn files, thời gian mà bạn muốn Restore

-Phần Select what to restore:

  • Restore theo folder đã chọn hoặc restore all files
  • Chọn ngày backup
  • Chọn thời gian backup

-Show filter để chọn thư mục muốn restore về, chọn files muốn restore

-Next để tiếp tục.

Bước 4: Chọn nơi lưu trữ file Restore

-Ở phần tiếp theo sẽ có 2 options:

  • Restore vào Database đã cấu hình Backup ban đầu.
  • Restore ra một thư mục khác ( Click Browse để chọn nơi muốn restore ra)

Bước 5: Tiến hành Restore

-Sau khi đã chọn Option ở bước 4, click vào nút Restore để bắt đầu tiến hành.

-Đợi quá trình Restore diễn ra. Sau khi thành công sẽ có thông báo Restore completed Successfully.

-Như vậy là đã Restore thành công !

II. Restore trên server khác

Bước 1: Truy cập ứng dụng AhsayOBM

-Đăng nhập vào tài khoản Long Vân đã cung cấp.

-Chọn Mục Restore, Sau đó chọn Backup Set muốn Restore về.

Bước 2: Phần Select From Where To Restore,

-Chọn AhsayCBS như hình.

Bước 3: Chọn files, thời gian mà bạn muốn Restore

-Phần Select what to restore:

  • Restore theo folder đã chọn hoặc restore all files
  • Chọn ngày backup
  • Chọn thời gian backup

-Show filter để chọn thư mục muốn restore về, chọn files muốn restore

-Next để tiếp tục.

Bước 4: Chọn nơi lưu trữ file Restore

-Restore trên 1 server khác thì chỉ có 1 opstion là Restore ra một thư mục khác

-Click Browse để chọn nơi muốn restore ra.

Bước 5: Tiến hành Restore

-Sau khi đã chọn nơi lưu trữ ở bước 4, click vào nút Restore để bắt đầu tiến hành.

-Đợi quá trình Restore diễn ra. Sau khi thành công sẽ có thông báo Restore completed Successfully.

Bước 6: Tạo Database với tên tương tự file backup

-Truy cập Microsoft SQL Server Managerment Studio sau đó kết nối vào DB.

-Tạo DB mới.

– Tạo tên giống với DB file restore, và note phần đường dẫn để lúc sau ta thay đổi file restore.

-Nhấn OK để tạo.

Bước 7: Di chuyển file Restore vào thư mục của SQL Server

-Stop service SQL Server để copy. Truy cập SQL Server Configuration Manager để stop

-Sau khi Restore xong, file sẽ có dạng như sau:

-Tiến hành copy 2 file Database có đuôi là .mdf và .ldf vào thư mục của SQL Server


-Vào thư mục của SQL Server (đường dẫn đã note ở bước 6)
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA

-Tiến hành Paste vào thư mục DATA của SQL Server. Chọn Replace để ghi đè lên file có sẵn

-Sau khi copy xong, ta tiến hành start các Service của SQL Server.

Bước 8: Kiểm tra dữ liệu Restore

-Truy cập Microsoft SQL Server Managerment Studio sau đó kết nối vào DB.

  • Kiểm tra lại dữ liệu xem đã cập nhật đầy đủ không.
  • Kiểm tra lại dữ liệu xem có bị lỗi không.

-Như vậy là quá trình Restore ra server khác đã hoàn tất !