Giới thiệu Object Storage
Tiếng Việt English
Giới thiệu Object Storage

Object Storage

Là mô hình lưu trữ tiên tiến giúp khả năng mở rộng linh hoạt, sẵn sàng cao  và tối ưu hóa chi phí. Object Storage lưu trữ hướng đối tượng, hình thức lưu trữ đữ liệu đưới dạng các đơn vị riêng biệt (đối tượng).  Mỗi đối tượng sẽ gồm mã định danh (ID) và các định nghĩa (meta data)


Sự khác nhau giữ các loại lưu trữ.


File Storage

File Storage là dạng lưu trữ các tệp trong một thư mục để sắp xếp và phân loại các loại đữ liệu khác nhau. Phương pháp này còn gọi là lưu trữ phân cấp theo dạng cây thư mục thông dụng nhất là trong các hệ điều hành như Windows,Mac,Linux…

 

Block Storage.

Là một dạng lưu trữ cơ bản mỗi đơn vị lưu trữ được gọi là một block. Các thao tác sẽ thực hiện trên các block này.  Đây là hình thức lưu trữ cơ bản cho Object Storage và File Storage. File Storage là kết hợp giữ Block Storage và File System để quy đinh việc lưu trữ đữ liệu.  Object Storage sử dụng metadata để kết hợp các block thành một đối tượng đữ liệu.

 

Bảng so sánh giữ các loại storage.

So sánh

File storage

Block storage

 Object storage

Đơn vị chuyển đổi

files

blocks

Các object, hay các metadata tùy chỉnh

Hỗ trợ cập nhật

Hỗ trợ cập nhật thay đổi các block

Hỗ trợ thay đổi từng file

Thay đổi trên cả đổi tượng

Giao thức

CIFS và NFS

SCSI, SATA,

REST và SOAP qua http

Phù hợp nhất cho

Chia sẻ file

Nền tảng cho nhiều loại lưu trữ khác nhau

Dữ liệu tập trung và như 1 cloud storage

Lợi thể nổi bật

Đơn giản hóa truy cập và quản lý chia sẻ file

Hiệu năng cao

Khả năng mở rộng và truy cập phân tán

Tôc độ xử lý

Trở nên nặng nề khi số lượng file lến tới hàng tỷ

Phân mảnh dữ liệu, không thể truy xuất 1 file nhanh chóng

Truy xuất đến thẳng vị trí lưu trữ, tốc độ nhanh

Use case

File System trong các hệ điều hành

Chạy ứng dụng

Thường xuyên thay đổi nội dung

Sequential R/W

Ít thay đổi nội dung hơn

Random R/W

ISO

Kho chứa hình ảnh/Video

 

Ưu điểm và hạn chế của object storage.


Ưu điểm.

Mô hình lưu trữ dạng không cấu trúc nên có lợi thế trong phân tán đữ liệu và tốc độ truy cập đồng thời nhanh. Và hỗ trợ tốt nhất cho việc truy cập qua mội trương internet. 

Với mô hình không cấu trúc nên việc đồng bộ hay phân tán đữ liệu được thực hiện thuận lợi. 

 

Nhược điểm.

Đo tối ưu cho việc truy cập qua mội trường internet và phân tán nên sẽ có một số hạn chế sau.

-Chỉ tói ưu cho việc gi một lần và đọc nhiều lần.

-Khi thay đổi thì thay đổi  toàn bộ đối tượng.

-Tốc độ truy xuất ngẫu nhiên thấp.