02 – Giao diện quản lý

Sau khi truy cập dịch vụ Smart DataCenter, trong giao diện quản lý sẽ hiển thị bao bao gồm 2 phần chính:

 1. DATACENTER: không gian hiển thị danh sách các server, private network trong gói DataCenter, đây cũng là khu vực thực hiện các thao tác quản lý server, bao gồm:
  • Tạo mới server.
  • Chính sửa, cấu hình tài nguyên mỗi server.
  • On, off và xóa server hiện có.
  • Cấu hình network.
  • Snapshot server.
 2. THÔNG TIN DỊCH VỤ: không gian hiển thị thông tin chi tiết tài nguyên được cung cấp và tài nguyên đã sử dụng của dịch vụ Smart DataCenter, là khu vực thực hiện các thao tác liên quan đến gói dịch vụ, bao gồm:
  • Nâng cấp tài nguyên (cho toàn bộ DataCenter).
  • Gia hạn dịch vụ.
  • Phân chia tài nguyên giữa các DataCenter chính và DataCenter phụ (trường hợp có nhiều DataCenter)