06 – Tùy chỉnh cấu hình server

1. Truy cập giao diện quản trý Smart DataCenter,

2. Xác đinh chính xác server cần điều chỉnh.

3. Thực hiện điều chỉnh:

  • Tắt VM trước khi tiến hành cập nhật tài nguyên server.
  • Nhấn biểu tượng thiết lập, sau đó tiếp tục chọn Cập nhật VM.
  • Giao diện quản lý sẽ hiển thị bảng Cập nhật VM, quản trị viên có thể thay đổi cấu hình CPU, RAM cũng như dung lượng Disk theo nhu cầu.

Lưu ý:

  • Tổng tài nguyên của các server trong DataCenter không được thiết lập cao hơn tài nguyên Smart DataCenter.
  • Phần thêm dung lượng cho ổ cứng chỉ thêm mà không giảm được.
  • Ưu tiên sử dụng disk mở rộng để đảm bảo an toàn cho dữ liệu trên server. Trong trường hợp mở rộng disk, hệ thống sẽ có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu trên server, do đó thời gian mở rộng sẽ kéo dài hơn.