09 – Theo dõi backup hằng ngày

Các server khi chọn Daily backup sẽ được tự động backup hằng ngày và lưu lại 7 bản backup gần nhất. việc này được tiến hành vào buổi tối. Các bản backup thành công sẽ được cập nhật lên hệ thống từ hôm sau.

Để theo xem các bản backup hiện có trên server, Quý khách có thể thực hiện như sau:

  1. Bước 1: Truy cập giao diện quản lý Smart DataCenter, phần DataCenter.
  2. Bước 2: Xác định server cần xem backup.
  3. Bước 3:
    • Chọn biểu tượng thiết lập trên Server (3 chấm dọc) phía sau Server.
    • Biểu tượng Backup HH:MM dd/mm, đây là thời điểm khởi tạo bản backup gần nhất
    • Chọn vào biểu tượng Backup ở trên, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các bản backup hiện có đối với server.
  4. Lưu ý: chức năng Backup trên giao diện DataCenter chỉ sử dụng để theo dõi các bản backup hiện có trên server. Để tiến hành restore server về bản backup, Quý khách vui lòng tạo một yêu cầu để được kỹ thuật Long Vân hỗ trợ.