03 – Tạo server mới

1. Bước 1: Truy cập giao diện quản lý DataCenter.

2. Bước 2: Kiểm tra tài nguyên còn trong DataCenter, nhằm đảm bảo DataCenter có đủ tài nguyên để tạo mới hoặc tạo thêm một server.

  • Trong phần Thông tin dịch vụ, kiểm tra các thông tin RAM, CPU, Disk hiện đang sử dụng. Qua đó tính toán số tài nguyên còn dư.
  • Xác định tài nguyên của server cần tạo, đảm bảo không vượt quá tài nguyên chưa sử dụng trong Smart DataCenter

    Smart DataCenter như hình còn dư 8 GB RAM và 390 GB Safe Storage

3. Bước 3: Tạo mới server

Trong phần DataCenter, nhấn Thêm VM (ở dưới cùng) để tiến hành tạo server. Trong giao diện Thêm VM, quản lý có thể tùy chỉnh các thông tin, cấu hình mong muốn của server muốn khởi tạo. Cụ thể:

  • Đặt tên riêng cho server và chọn hệ điều hành theo nhu cầu sử dụng.
  • Chọn CPU theo nhu cầu. Lưu ý nên thiết lập tổng số CPU là bội số của 2.
  • Trong phần IP, chọn network LAN và đặt IP thuộc range đã chọn.
  • Khi tạo server mới từ template, dung lượng boot disk tối thiểu bằng dung lượng disk của template, có thể tăng nhưng không giảm được.
  • Để thêm một disk khác trên server, có thể sử dụng tùy chọn Chọn disk mở rộng.

Cuối cùng, nhấn Thêm VM để tạo mới Server, hệ thống sẽ cần một khoản thời gian để thực hiện và hoàn thành tiến trình tạo mới Server.