05 – Truy cập vào server bằng console

Đây là một phương thức truy cập vào giao diện hoạt động của server thông qua web browser. Để tiến hành truy cập, cần thực hiện các bước sau đây:
  1. Bước 1: Truy cập giao diện quản lý Smart DataCenter, phần DataCenter.
  2. Bước 2: Xác định chính xác server cần truy cập.
  3. Bước 3: Truy cập console:
    • Để truy cập console, Quản trị viên chọn serve, chọn biểu tượng thiết lập, sau đó chọn Console để truy server thông quan HTLM5.
  4. Trong quá trình đăng nhập vào Server thông qua giao diện HTML5, nên sử dụng chức năng Send text để đảm bảo nhập chính xác thông tin.
    Trường hợp server mới khởi tạo, quản trị viên có thể lấy thông tin đăng nhập mặc định bằng cách chọn biểu tượng thiết lập và chọn Console Password.